Concept TOBACCO, (SMOKE) [english]

English:
TOBACCO, (SMOKE)
Concept set:
TOBACCO
Concept list:
Payne 1991 202