Concept you (sing.) (thou) [english]

English:
you (sing.) (thou)
Concept set:
THOU
Concept list:
Sidwell 2015 200
Swadesh_1955_100:
x
Swadesh_1952_200:
x