Concept set YOKE

A device for joining together a pair of draft animals.

Related concept sets

YOKElinkedMARRIED MAN
YOKElinkedHUT
YOKElinkedPINE
YOKElinkedBLACKSMITH
YOKElinkedFORGE
YOKElinkedPAIR
YOKElinkedEVENING
YOKElinkedPAIR
YOKElinkedOBLIGATION (DUTY)
YOKElinkedMARRIAGE
WOODlinkedYOKE
FIREWOODlinkedYOKE
IlinkedYOKE
OXlinkedYOKE
NECKlinkedYOKE
GOlinkedYOKE
CAUSElinkedYOKE
PAIRlinkedYOKE
MARRIAGElinkedYOKE
Id Concept in source Conceptlist