Chén 1996

Chén, Bǎoyà 陈保亚. 1996. Lùn yǔyán jiēchù yǔ yǔyán liánméng 论语言接触与语言联盟 [Language contact and language unions]. Běijīng 北京: Yǔwén 语文.

View file (application/pdf)

@book{Chen1996,
 address  = {Běijīng 北京},
 author  = {Chén, Bǎoyà 陈保亚},
 publisher = {Yǔwén 语文},
 title   = {Lùn yǔyán jiēchù yǔ yǔyán liánméng 论语言接触与语言联盟 [Language contact and language unions]},
 year   = {1996}
}
@book{Chen1996,
 address  = {Běijīng 北京},
 author  = {Chén, Bǎoyà 陈保亚},
 publisher = {Yǔwén 语文},
 title   = {Lùn yǔyán jiēchù yǔ yǔyán liánméng 论语言接触与语言联盟 [Language contact and language unions]},
 year   = {1996}
}
@book{Chen1996,
 address  = {Běijīng 北京},
 author  = {Chén, Bǎoyà 陈保亚},
 publisher = {Yǔwén 语文},
 title   = {Lùn yǔyán jiēchù yǔ yǔyán liánméng 论语言接触与语言联盟 [Language contact and language unions]},
 year   = {1996}
}