Huáng (eds.) 1992

Huáng, Bùfán 黃布凡 (ed.) 1992. Zàngmiǎn yǔzú yǔyán cíhuì 藏緬語族語言詞匯 [A Tibeto-Burman lexicon]. Běijīng 北京: Zhōngyāng Mínzú Dàxué 中央民族大学 [Central Institute of Minorities].

https://stedt.berkeley.edu/ stedt-cgi/rootcanal.pl/source/TBL

@book{Huang1992,
 address  = {Běijīng 北京},
 editor  = {Huáng, Bùfán 黃布凡},
 publisher = {Zhōngyāng Mínzú Dàxué 中央民族大学 [Central Institute of Minorities]},
 title   = {Zàngmiǎn yǔzú yǔyán cíhuì 藏緬語族語言詞匯 [A Tibeto-Burman lexicon]},
 url    = {https://stedt.berkeley.edu/ stedt-cgi/rootcanal.pl/source/TBL},
 year   = {1992}
}
@book{Huang1992,
 address  = {Běijīng 北京},
 editor  = {Huáng, Bùfán 黃布凡},
 publisher = {Zhōngyāng Mínzú Dàxué 中央民族大学 [Central Institute of Minorities]},
 title   = {Zàngmiǎn yǔzú yǔyán cíhuì 藏緬語族語言詞匯 [A Tibeto-Burman lexicon]},
 url    = {https://stedt.berkeley.edu/ stedt-cgi/rootcanal.pl/source/TBL},
 year   = {1992}
}
@book{Huang1992,
 address  = {Běijīng 北京},
 editor  = {Huáng, Bùfán 黃布凡},
 publisher = {Zhōngyāng Mínzú Dàxué 中央民族大学 [Central Institute of Minorities]},
 title   = {Zàngmiǎn yǔzú yǔyán cíhuì 藏緬語族語言詞匯 [A Tibeto-Burman lexicon]},
 url    = {https://stedt.berkeley.edu/ stedt-cgi/rootcanal.pl/source/TBL},
 year   = {1992}
}