Swadesh 1964

Swadesh, Morris. 1964. K voprosy o povyshenii toçnosti v leksikostatistiçeskom datirovanii. Novoe v Lingvistike 1. 53-87.

@article{Swadesh1964,
 author = {Swadesh, Morris},
 journal = {Novoe v Lingvistike},
 pages  = {53-87},
 title  = {K voprosy o povyshenii toçnosti v leksikostatistiçeskom datirovanii},
 volume = {1},
 year  = {1964}
}
@article{Swadesh1964,
 author = {Swadesh, Morris},
 journal = {Novoe v Lingvistike},
 pages  = {53-87},
 title  = {K voprosy o povyshenii toçnosti v leksikostatistiçeskom datirovanii},
 volume = {1},
 year  = {1964}
}
@article{Swadesh1964,
 author = {Swadesh, Morris},
 journal = {Novoe v Lingvistike},
 pages  = {53-87},
 title  = {K voprosy o povyshenii toçnosti v leksikostatistiçeskom datirovanii},
 volume = {1},
 year  = {1964}
}