Hóu (eds.) 2004

Hóu, Jīngyī 侯精一 (ed.) 2004. Xiàndài Hànyǔ fāngyán yīnkù 现代汉语方言音库 [Phonological database of Chinese dialects]. Shànghǎi 上海: Shànghǎi Jiàoyù 上海教育.

@book{hou2004,
 address   = {Shànghǎi 上海},
 editor    = {Hóu, Jīngyī 侯精一},
 howpublished = {CD-ROM},
 publisher  = {Shànghǎi Jiàoyù 上海教育},
 title    = {Xiàndài Hànyǔ fāngyán yīnkù 现代汉语方言音库 [Phonological database of Chinese dialects]},
 year     = {2004}
}
TY - BOOK
ED - Hóu, Jīngyī 侯精一
PY - 2004
DA - 2004//
TI - Xiàndài Hànyǔ fāngyán yīnkù 现代汉语方言音库 [Phonological database of Chinese dialects]
PB - CD-ROM
CY - Shànghǎi 上海
ID - hou2004
ER - 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<modsCollection xmlns="http://www.loc.gov/mods/v3">
<mods ID="hou2004">
  <titleInfo>
    <title>Xiàndài Hànyǔ fāngyán yīnkù 现代汉语方言音库 [Phonological database of Chinese dialects]</title>
  </titleInfo>
  <name type="personal">
    <namePart type="given">Jīngyī</namePart>
    <namePart type="given">侯精一</namePart>
    <namePart type="family">Hóu</namePart>
    <role>
      <roleTerm authority="marcrelator" type="text">editor</roleTerm>
    </role>
  </name>
  <originInfo>
    <issuance>monographic</issuance>
    <dateIssued>2004</dateIssued>
    <publisher>CD-ROM</publisher>
    <place>
      <placeTerm type="text">Shànghǎi 上海</placeTerm>
    </place>
  </originInfo>
  <typeOfResource>text</typeOfResource>
  <genre authority="marcgt">book</genre>
  <identifier type="citekey">hou2004</identifier>
</mods>
</modsCollection>