Swadesh 1964

Swadesh, Morris. 1964. K voprosy o povyshenii toçnosti v leksikostatistiçeskom datirovanii. Novoe v Lingvistike 1. 53-87.

@article{swadesh1964,
 author = {Swadesh, Morris},
 journal = {Novoe v Lingvistike},
 pages  = {53-87},
 title  = {K voprosy o povyshenii toçnosti v leksikostatistiçeskom datirovanii},
 volume = {1},
 year  = {1964}
}
TY - JOUR
AU - Swadesh, Morris
PY - 1964
DA - 1964//
TI - K voprosy o povyshenii toçnosti v leksikostatistiçeskom datirovanii
JO - Novoe v Lingvistike
SP - 53
EP - 87
VL - 1
ID - swadesh1964
ER - 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<modsCollection xmlns="http://www.loc.gov/mods/v3">
<mods ID="swadesh1964">
  <titleInfo>
    <title>K voprosy o povyshenii toçnosti v leksikostatistiçeskom datirovanii</title>
  </titleInfo>
  <name type="personal">
    <namePart type="given">Morris</namePart>
    <namePart type="family">Swadesh</namePart>
    <role>
      <roleTerm authority="marcrelator" type="text">author</roleTerm>
    </role>
  </name>
  <originInfo>
    <dateIssued>1964</dateIssued>
  </originInfo>
  <typeOfResource>text</typeOfResource>
  <genre>journal article</genre>
  <relatedItem type="host">
    <titleInfo>
      <title>Novoe v Lingvistike</title>
    </titleInfo>
    <originInfo>
      <issuance>continuing</issuance>
    </originInfo>
    <genre authority="marcgt">periodical</genre>
    <genre>academic journal</genre>
  </relatedItem>
  <identifier type="citekey">swadesh1964</identifier>
  <part>
    <date>1964</date>
    <detail type="volume"><number>1</number></detail>
    <extent unit="page">
      <start>53</start>
      <end>87</end>
    </extent>
  </part>
</mods>
</modsCollection>