Concept to take [english]

Language Gloss
English to take