Concept frei [german]

Language Gloss
German frei

Metadata

Pos:
adjective
Ids_in_source:
['76:frei-gefangen:0', '88:unfrei-frei:1', '105:frei-unfrei:0', '249:wild-frei:1', '254:frei-unabhängig:0', '287:unterrichtsfrei-frei:1', '309:frei-autonom:0', '468:frei-gratis:0', '527:frei-ungebunden:0', '658:frei-autonom:0', '659:frei-gefangen:0', '660:frei-gratis:0', '661:frei-unabhängig:0', '662:frei-unfrei:0', '663:frei-ungebunden:0', '1013:unfrei-frei:1', '1043:unterrichtsfrei-frei:1', '1083:wild-frei:1', '1168:frei-gefangen:0', '1180:unfrei-frei:1', '1197:frei-unfrei:0', '1341:wild-frei:1', '1346:frei-unabhängig:0', '1379:unterrichtsfrei-frei:1', '1401:frei-autonom:0', '1560:frei-gratis:0', '1619:frei-ungebunden:0']
Links:
['→1070', '←1523', '→1523', '←1693', '→1496', '←1559', '→768', '→1107', '→1527', '→768', '→1070', '→1107', '→1496', '→1523', '→1527', '←1523', '←1559', '←1693', '→1070', '←1523', '→1523', '←1693', '→1496', '←1559', '→768', '→1107', '→1527']
Relation_type:
['ANT', 'ANT', 'ANT', 'ANT', 'ANT', 'ANT', 'ANT', 'ANT', 'ANT', 'HYP', 'HYP', 'HYP', 'HYP', 'HYP', 'HYP', 'HYP', 'HYP', 'HYP', 'SYN', 'SYN', 'SYN', 'SYN', 'SYN', 'SYN', 'SYN', 'SYN', 'SYN']
Scores:
[8.0, 8.3333, 8.3333, 0.5, 0.5, 0.6667, 1.5, 0.8333, 0.3333, 5.5, 0.0, 6.0, 5.8333, 0.6667, 4.3333, 0.3333, 4.6667, 5.8333, 0.8333, 0.0, 0.0, 5.8333, 7.8333, 4.1667, 6.8333, 7.3333, 7.6667]