Concept naro [bislama]…

Language Gloss
Bislama naro
English narrow