Concept wanem taem [bislama]…

Language Gloss
Bislama wanem taem
English when