Concept save (taem we yu save, olsem 'mi save') [bislama]…

Language Gloss
Bislama save (taem we yu save, olsem 'mi save')
English know v.