Concept shutum [bislama]…

Language Gloss
Bislama shutum
English shoot