Concept shutum [bislama]…

Language Gloss
English shoot
Bislama shutum