Lín and Fàn 2010

Lín, Tiānsòng 林天送 and Fàn, Yíng 范莹. 2010. Mǐn fāngyán de cíyuán tǒngjì fēnlèi 闽方言的词源统计分类 [A lexicostatistic classification on the Min dialects]. Yǔyán Kēxué 语言科学 [Linguistic Sciences] 9. 661-669.

View file (application/pdf)

@article{Lin2010,
 author = {Lín, Tiānsòng 林天送 and Fàn, Yíng 范莹},
 journal = {Yǔyán Kēxué 语言科学 [Linguistic Sciences]},
 number = {6},
 pages  = {661-669},
 title  = {Mǐn fāngyán de cíyuán tǒngjì fēnlèi 闽方言的词源统计分类 [A lexicostatistic classification on the Min dialects]},
 volume = {9},
 year  = {2010}
}
@article{Lin2010,
 author = {Lín, Tiānsòng 林天送 and Fàn, Yíng 范莹},
 journal = {Yǔyán Kēxué 语言科学 [Linguistic Sciences]},
 number = {6},
 pages  = {661-669},
 title  = {Mǐn fāngyán de cíyuán tǒngjì fēnlèi 闽方言的词源统计分类 [A lexicostatistic classification on the Min dialects]},
 volume = {9},
 year  = {2010}
}
@article{Lin2010,
 author = {Lín, Tiānsòng 林天送 and Fàn, Yíng 范莹},
 journal = {Yǔyán Kēxué 语言科学 [Linguistic Sciences]},
 number = {6},
 pages  = {661-669},
 title  = {Mǐn fāngyán de cíyuán tǒngjì fēnlèi 闽方言的词源统计分类 [A lexicostatistic classification on the Min dialects]},
 volume = {9},
 year  = {2010}
}