Zhēng 2007

Zhēng, Chūnlán 郑春兰. 2007. Jiǎgǔwén suǒ fǎnyìng de héxīn cí xiànxiàng 甲骨文所反映的核心词现象 [Kernel Words Phenomenon Reflected by Oracle Bone Inscriptions]. Guìlín Shīfàn Gāoděng Zhuānkē Xuéxiào Xuébào 桂林师范高等专科学校学报 [Journal of Guiling Normal College] 21. 68-71.

View file (application/pdf)

@article{Zheng2007,
 author = {Zhēng, Chūnlán 郑春兰},
 journal = {Guìlín Shīfàn Gāoděng Zhuānkē Xuéxiào Xuébào 桂林师范高等专科学校学报 [Journal of Guiling Normal College]},
 number = {1},
 pages  = {68-71},
 title  = {Jiǎgǔwén suǒ fǎnyìng de héxīn cí xiànxiàng 甲骨文所反映的核心词现象 [Kernel Words Phenomenon Reflected by Oracle Bone Inscriptions]},
 volume = {21},
 year  = {2007}
}
@article{Zheng2007,
 author = {Zhēng, Chūnlán 郑春兰},
 journal = {Guìlín Shīfàn Gāoděng Zhuānkē Xuéxiào Xuébào 桂林师范高等专科学校学报 [Journal of Guiling Normal College]},
 number = {1},
 pages  = {68-71},
 title  = {Jiǎgǔwén suǒ fǎnyìng de héxīn cí xiànxiàng 甲骨文所反映的核心词现象 [Kernel Words Phenomenon Reflected by Oracle Bone Inscriptions]},
 volume = {21},
 year  = {2007}
}
@article{Zheng2007,
 author = {Zhēng, Chūnlán 郑春兰},
 journal = {Guìlín Shīfàn Gāoděng Zhuānkē Xuéxiào Xuébào 桂林师范高等专科学校学报 [Journal of Guiling Normal College]},
 number = {1},
 pages  = {68-71},
 title  = {Jiǎgǔwén suǒ fǎnyìng de héxīn cí xiànxiàng 甲骨文所反映的核心词现象 [Kernel Words Phenomenon Reflected by Oracle Bone Inscriptions]},
 volume = {21},
 year  = {2007}
}